Yêu Cầu

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 1800 555513 hoặc +84 28 3620 6510

Bảng điều khiển cabin

Dạng gài

INS-5-SC-H

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel
Display:

Single Color 5.7” LCD

INS-7-TC-H

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel

Display:

True Color 7” LCD

INS-5B-H

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel

Display:

Single Color 5.7” LCD

Dạng lắp nổi

MOU-18.5-TCM-H/HB

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel (H) or Hairline/Mirror Stainless Steel in Black Titanium (HB)

Display:

True Color Multimedia 18.5”

MOU-5.7-SC-H/HB

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel (H) or Hairline/Mirror Stainless Steel in Black Titanium (HB

Display:

Single Color 5.7”

MOU-7-TC-H/HB

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel (H) or Hairline/Mirror Stainless Steel in Black Titanium (HB)

Display:

True Color Picture 7”

Dạng liền vách

INT-7-TC-H

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color Picture 7”

INT-10.1-TC-H

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color Picture 10.1”

INT-10.4-TCM-H

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color Media 10.4″

INT-12.1-TCM-H

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color Media 12.1”

INT-18.5-TCM-H

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color Media 18.5”

COP Cảm ứng

15/18.5 Touch COP

Face Panel:

Touch screen

Display:

True Color 15” / 18.5” LCD

Bảng gọi thang

L03G/CL12G

Face Panel:

Hairline/Mirror Stainless Steel
with Bright Chrome Frame (L03G)
Titanium Black Hairline/Mirror
with Black Mat Frame (CL12G)

Display:

True Color 4.3 Inch LCD

4.3-SC/TC-H/HB

Face Panel:

Hairline/Mirror STS(H)
or Hairline/Mirror STS
in Black Titanium (HB)

Display:

Single Color 4.3’’ LCD (SC)
True Color 4.3’’ LCD (TC)

FA04CL01S043

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

Single Color 4.3 Inch LCD

FA05CL01S043

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

Single Color 4.3 Inch LCD

FA06CL01T043

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

Single Color 4.3 Inch LCD

FA07EL01S043-B

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

Single Color 4.3 Inch LCD

Đèn báo tầng / báo chiều

HIN with 4.3 TFT LCD

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color 4.3 Inch LCD

HIN with 7inch TFT LCD

Face Panel:

Hairline/Mirror STS

Display:

True Color 7 Inch LCD

FA05CH

Face Panel:

Hairline/Mirror STS + Arylic

FA01CH

Face Panel:

Hairline/Mirror STS
+ Arylic

FA03CH

Face Panel:

Hairline/Mirror STS
+ Arylic

FA18EH

Face Panel:

Hairline/Mirror STS
+ Arylic

Lựa chọn nút bấm

GB01TR

Hairline STS in Titanium Black,
with Braille,
Circle: Metel, Sandblasted in
Titanium Black,
White / Blue Light

GB04TR

Hairline STS,
with Braille,
Circle: Plastic, Metal Color
White Light

GB07TS

Sandblased STS,
Circle: Plastic, Metal Color
Red Light

Thang tải hàng

Bảng điều khiển cabin – Bảng gọi tầng – Tay nắm

COP & LIOP

(with Hold button)
Hairline Stainless Steel

COP & LIOP

(with Hold button)
Hairline Stainless Steel

BUMPER

Hairline STS / Rubber

HR-017

Plate, Hairline Stainless Steel